Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů


Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné práva a povinnosti mezi OSVČ Karlem Neradem (dále jen „KN“), se sídlem sídlíště U Nádraží 779, 37701 J. Hradec, IČO: 72025565, e-mail: posta@karelnerad.cz, a klienty účastníci se akcí organizovaných KN.

1.2 Rezervací na akci organizovanou KN klient potvrzuje, že VOP četl, s jejich zněním souhlasí a bude se jejich zněním řídit.

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1 Rezervací na lekci pomocí rezervační formulář na rezervační stránce http://www.zenamu.com/jogajh nebo jinou metodou (sms, zpráva on-line, zavolání…) klient vyjadřuje svůj zájem zúčastnit se dané akce.

2.2 Před dokončením rezervace klient dává svůj souhlas s VOP a se zásadami ochrany osobních údajů.

2.3 Platba za jógovou lekci je na místě konání – hotově nebo pomocí QR kódu. Případně uhrazení lekce permanentkou. Doklad za platbu v hotovosti/QR kódem je vystaven na místě.
Platba za permanentky/kurz/pobyt je převodem na účet 300303003/2010 vedeným u FIO banky a.s. a doklad bude zaslán spolu s platebními údaji na e-mail.

2.4 Aktuální cena za lekci, kurz, pobyt či permanentku je vždy uvedena v rezervačním systému Zenamu a nebo na stránkách www.karelnerad.cz. Nejsem plátce DPH.

2.5 Platnost permanentky je vždy 6 měsíců.

2.6 Storno podmínky na straně klienta:
Jógová lekce – 50% (65 Kč) při zrušení 9 a méně hodin před lekcí. Prosím o ohleduplnost a včas se odhlašovat z lekcí, aby mohl volné místo využít náhradník. Storno neplatí pro lekce v Kardašově Řečici.
Poplatek se zasílá na účet 300303003/2010 nebo v hotovosti při účasti na další lekci.
Kurz – Při odhlášení týden předem bude vráceno 100 % kurzovného. Méně než týden znamená storno poplatek 50 %. Při nalezení náhradníka se storno poplatek ruší. Při nemoci klienta v průběhu kurzu je možnost si 1 hodinu nahradit na libovolné volné lekci nebo s dalším kurzem.
Jógový pobyt – viz „Kurz“ výše.

2.7 V případě vrácení kurzovného či jeho části je jeho částka ponížena o případný storno poplatek a vrácena zpět na účet klienta (případně hotově) do 14 dní.

2.8 Pokud se akce zruší na straně pořadatele, bude klientovi nabídnut nový termín nebo vrácena celá částka převodem či hotově.

2.9 Storno podmínky na straně lektora:
V případě nemoci/indispozice lektora – přesunutí na nejbližší možný termín (stejný den i hodina) a celkové posunutí kurzu.
V případě zrušení kurzu (před zahájením/probíhajícího) z důvodů vládních opatření – vrácení poměrné části kurzovného za nevyužité hodiny.

2.10 Rezervační pravidla jógových lekcí
Lekce/kurz se koná za minimálního počtu 5/6 přihlášených. Při nedostatečném počtu přihlášených bude lekce minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem zrušena.
Zrušení rezervace je možné 10 a více hodin před lekcí.

2.11 Pokud se lekce z jakéhokoliv důvodu nebude konat, odešlu informační sms a e-mail v dostatečném předstihu.

III. Odpovědnost a povinnosti klienta

3.1 Odkládání oblečení a osobních věcí vždy na místo určené lektorem. Doklady a cennosti si klient bere s sebou na místo, kde probíhá lekce. Za věci umístěné v rozporu s těmito pravidly nepřebírá KN žádnou zodpovědnost.

3.2 Klient akcí pořádaných KN prohlašuje, že si je vědom plné odpovědnosti za svůj zdravotní stav, je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se konané akce. Na akce vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost.

3.3 Klient musí dbát pokynů lektora, být opatrný a nepřeceňovat svou fyzickou kondici. (Méně je někdy více.) KN není zodpovědný za jakékoli škody na zdraví, které klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu a nebo které si klient způsobí úmyslně.

3.4 Pokud se akce účastní dítě, zodpovídá za jeho zdravotní stav rodič nebo jeho zákonný zástupce.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Veškeré písemnosti týkající se konané akce jsou zasílány klientovi na e-mail uvedený při rezervaci. Při změně kontaktních údajů by měl klient tuto změnu oznámit.

4.2 KN je oprávněn ve výjimečných případech zajistit náhradní prostory pro probíhající akci z technických důvodů pronajímatelem předem neoznámených.

4.3 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

4.4 VOP nabývají platnosti 1. 9. 2022.

4.5 Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také všeobecné podmínky poskytovatele služby Zenamu.com uvedených na jejich stránkách www.zenamu.com.

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Karel Nerad, IČO: 72025565 se sídlem sídliště U Nádraží 779, 377 01 J. Hradec (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: sídl. U Nádraží 779, 377 01 J. Hradec
email: posta@karelnerad.cz
telefon: +420774428030
3. Osobními údaji se rozumí všechny údaje potřebné k rezervaci: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a číslo účtu při online platbě. Případně všechny ostatní poskytované údaje potřebné k poskytnutí služby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• podílející se na zajištění provozu služeb,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití kvalitního firewallu, bezpečných přístupových hesel a dvoufázového ověřování.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním rezervace z internetového rezervačního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2022.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb tzv. cookies.

Co jsou soubory cookies:

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Typy používaných cookies:
Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace uložené v těchto cookies.

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Procesy

Soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s reklamními souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Rozšíření, sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačíko „Líbí se mi“, seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy třetích stran, jako např. výše popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této služby / těchto služeb.